Shwenewsss Text and display ads

မိသားစုေတြက ခြဲေမြးခြင့္မျပဳခဲ့လုိ႔ ကုိယ္ဝန္သည္ေဆးရံုျပတင္းမွခုန္ခ်ၿပီးသက္ေသခဲ့