Shwenewsss Text and display ads

မိုးကုတ္ၿမိဳ ့ရတနာရွင္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္စိုးဦး ဒုတိယ အႀကိမ္ လႉဒါန္းမႉၾကီး